Demodara Nine Arch Bridge

Demodara Nine Arch Bridge Ella Sri Lanka

Demodara Nine Arch Bridge දෙමෝදර පාලම කොළඹ කොටුව හා බදුල්ල දක්වා වැටී ඇති මෙම උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ඇල්ල සිට දෙමෝදර අතර දුම්රිය මාර්ගය සැකසීමේ දී සැතපුම් 169 කණුව අසල කඳු දෙකක් අතර යකඩ පාලමක් ඔස්සේ සම්බන්ධ...
Adisham Bungalow

Adisham Bungalow of Haputale Sri Lanka

adisham bungalow Adisham Bungalow බදුල්ල කොළඹ පාරේ හපුතලේ ටවුන් එකේ ඉදන් වැලිමඩ පාරේ ටික දුරක් ඇවිල්ලා තංගමලේ අභය භූමිය මැදින් ගියාම මේ අති සුන්දර ඇඩිෂම් බංගලාව දැක බලා ගන්න පුළුවන්.පාරනම් එච්චරම හොද නෑ.ඒත් මේ වගේ ලස්සන...
Laxapana Waterfall in Sri Lanka

Laxapana Waterfall in Sri Lanka, Nuwara Elia, Maskeliya

Laxapana Waterfall in Sri Lanka Laxapana Waterfall, one of famous waterfalls in Sri Lanka is located in Nuwara Eliya. It is 129 meters in height and it is the 08th highest waterfall in Sri Lanka....
Yala National Park

Yala National Park Sri Lanka

Yala National Park Yala National Park is the most visited and second largest national park in Sri Lanka. The park consists of five blocks, two of which are now open to the public, and also...

POPULAR POSTS

MY FAVORITES

Skip to toolbar